X
Přihlášení
Zapomněli jste heslo?
Registrace
V-Garden - náhradní díly (https://www.nahradni-dily.v-garden.cz/)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel obchodu: V-GARDEN s.r.o.

Sídlo společnosti: Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 27481778

DIČ: CZ27481778

Zapsána: v OR u KS v HK v oddlíl. C vl. 21580

 

 

Prodávající : V-GARDEN s.r.o.

Sídlo společnosti: Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 27481778

DIČ: CZ27481778

Zapsána: v OR u KS v HK v oddlíl. C vl. 21580

Bankovní spojení: RB a.s., číslo účtu 2748177833/5500

e-mail: v-garden@v-garden.cz

telefonní kontakt: +420 494 940 090

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.nahradni-dily.v-garden.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem V-GARDEN s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejm. zák. č. 89/2012, občanský zákoník ( dále jen OZ).

Je-li kupující spotřebitel, ve smyslu ust. § 419 OZ, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li kupujícím právnická osoba, řídí se vztahy OZ s výjimkou ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 1810 - 1840 OZ). Je-li kupujícím podnikatel ve smyslu ust. § 2158 OZ, řídí se vztahy OZ s výjimkou ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 1810-1819 OZ) a ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§2158-2174 OZ). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nahradni-dily.v-garden.cz z stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.nahradni-dily.v-garden.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy a uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávají s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy sděluje jasně a srozumitelně kupujícímu – spotřebiteli že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku)

b) požaduje úhradu kupní ceny včetně všech daní, poplatků a nákladů na dodání před převzetím zboží od prodávajícího; povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká případů kupních smluv a specifických požadavků kupujícího uvedených dále nebo výslovně sjednaných s kupujícím

c) prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění

d) ceny zboží jsou na webu prodávajícího uváděny včetně daní a souvisejících poplatků; náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny

e) v případě, že se jedná o kupujícího - spotřebitele, má tento právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; podrobné poučení o právu odstoupit od smlouvy je uvedeno v bodě 6. těchto obchodních podmínek

f) kupující - spotřebitel nese při odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží

g) v případě, že kupující - spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.2. Na stránkách internetového obchodu naleznete prezentaci zboží, které je možné objednat a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně všech daní a souvisejících poplatků. Prezentace zboží není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 OZ. Prezentace zboží, včetně cen tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.4. Po obdržení objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.6. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.7. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku/ odstoupit od smlouvy nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a souvisejících poplatků. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
 
3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky v případě, kdy kupující dodatečně nepotvrdí objednávku dle čl. 2.4.  V takovém případě je prodávajícím vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího,

- platba při převzetí na dobírku,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u R.B. a.s., číslo účtu je 2748177833/5500,

 

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy a nejsou zahrnuty v kupní ceně.

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na balení a dodání jsou uvedeny pro jednotlivé způsoby dodání zboží na stránkách internetového obchodu a kupující zvolením způsobu dodání v objednávce výslovně souhlasí s takto sjednanou výší nákladů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace a montáž zboží. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme také na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

4.5. Společnost V-GARDEN s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na svých provozovnách v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

5.1. Kupující - spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta je zachována, je-li odstoupení odesláno před jejím uplynutím.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí  kupující - spotřebitel informovat písemně prodávajícího (dopisem nebo e-mailem) pokud možno s uvedením čísla objednávky a faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu reklamačního oddělení: V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148,
507 81 Lázně Bělohrad, nebo na adresu elektronické pošty v-garden@v-garden.cz.

5.3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží prodávajícímu, a to předáním v sídle prodávajícího nebo odesláním na adresu sídla. Lhůta je zachována, je-li zboží odesláno před jejím uplynutím. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující a to i v tom případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jako při uzavření kupní smlouvy, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

Prodávající vrátí platbu až poté, co mu kupující - spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel nemá v případech stanovených ustanovením § 1837 OZ.

5.7. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

6. Práva z vadného plnění, záruka

6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

6.2. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

6.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

6.4. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění jsou upravena ust. § 1914-1925 a 2099-2117 OZ. Záruka je poskytována a délka záruční doby je stanovena dle podmínek dovozce konkrétního zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se pro kupujícího – spotřebitele a kupujícího právnickou osobu (nepodnikatele) řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, § 2099-2117 a 2161-2174 OZ).

6.6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že jakost, užitné vlastnosti, množství a provedení odpovídají smlouvě, popřípadě že jakost, provedení a užitné vlastnosti zboží jsou vhodné pro účel patrný ze smlouvy, popř. pro obvyklý účel. Dále, že jakost a provedení zboží odpovídá smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení sjednané dle vzorku nebo předlohy.

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující tato práva:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.9. Neoznámil-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.10. Pro smlouvy, které nebyly uzavřeny mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností dále platí tato ustanovení o právech z vadného plnění:

a) prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; dále že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; dále že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a konečně že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

c) kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

d) lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to možné, má právo požadovat dodání nové věci a pokud se vada týká jen součásti, může požadovat pouze výměnu součásti. Není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy.

e) právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti, případně právo na odstoupení od smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud ji nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

f) neuplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, výměnu součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na slevu má i v případě, kdy prodávající nemůže dodat novu věc bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu věci a v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

g) právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.11. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete na adrese www.v-garden.cz.
 
6.12. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace provedená kupujícím – spotřebitelem, bude vyřízena včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

6.13. Dodavatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.14. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). Toto ujednání se nevztahuje na kupujícího – podnikatele. V případě zjevně neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat dodavatele o vysvětlení

- požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se  svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

7.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na v-garden@v-garden.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

7. 11.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

8. Recenze u výrobků

8.1. Dodavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

 

9. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

9.1. Společnost V-GARDEN s.r.o. si vyhrazuje právo stornovat nebo nedodat objednávky, ve kterých je jedním zákazníkem opakovaně využíván stejný slevový kód aktivující časově omezenou cenovou akci.

9.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit nebo naopak prodloužit a to bez udání důvodu. Původní dárek není možné nárokovat.

9.3. Pokud není uvedeno jinak, je u dárků z technických důvodů vždy účtovaná minimální částka 1 Kč.

9.4. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy (kupóny) vzájemně kombinovat.

 

10. Kupní smlouva uzavřená a obchodním partnerem

10.1. Zboží prezentované na stránkách tohoto internetového obchodu může kupující objednat a kupní smlouvu uzavřít i s dalšími prodávajícími (obchodními partnery společnosti V-GARDEN s.r.o.), jejichž aktuální seznam je uveden na stránkách obchodu www.v-garden.cz.

10.2. Volbu prodávajícího (obchodního partnera) provede kupující při vyplnění objednávky zboží. Obchodní partner je vázán všemi právy a povinnostmi prodávajícího dle těchto obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů.

10.3. Společnost V-GARDEN s.r.o. je obchodním partnerem na základě vzájemného ujednání zmocněna k tomu, aby potvrdila a přijala řádnou objednávku kupujícího. V přijetí a potvrzení objednávky je vždy potvrzena i  osoba  zvoleného obchodního partnera. Tímto potvrzením a přijetím řádné objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy mezi zvoleným obchodním partnerem jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Kupní smlouva práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

10.4. Veškerá práva a nároky uplatňuje kupující u zvoleného obchodního partnera, jako u prodávajícího.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

„Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy. Subjektem příslušným k řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (internet: www.coi.cz).

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je upraven v ust. §20d – 20m zákona o ochraně spotřebitele.“

 

mapa stránek prohlášení o přístupnosti nastavení cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.